Algemeen 

FluvAnt hecht veel waarde aan de privacy en de bescherming van haar leden.  
 
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. FluvAnt houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).   
 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring; 
 • de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
 • we vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 
 • we hebben passende - technische en organisatorische - maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
 • we geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

Als FluvAnt zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 
 
FluvAnt vzw  
p/a Thonetlaan 133 
2050 Antwerpen 
secretariaatgeneraal@fluvant.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens? 

Uw persoonsgegevens worden door FluvAnt verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden: 

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten georganiseerd door FluvAnt 
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang) 

Welke gegevens verwerken we? 

Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen  :  

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail 
 • Professionele gegevens: bedrijf, functie 

Wie verwerkt de gegevens? 

De gegevens worden verwerkt door volgende personen: 

 • Werknemers van de vereniging 
 • Bestuursleden van de vereniging 

Verstrekking aan derden 

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 
 
Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor: 

 • Het beheer van onze database. 
 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting). 
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …). 
 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.  
 
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 
 
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is. 
 
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. 

Bewaartermijn 

FluvAnt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. FluvAnt verbindt zich ertoe uw  gegevens volledig te schrappen wanneer het lidmaatschap niet verlengd wordt. 

Beveiliging van de gegevens 

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking: 

 • Alle personen die namens FluvAnt van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen, voor al onze leden en gebruiker; 
 • We voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
 • Onze medewerkers/bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

Uw rechten omtrent uw gegevens 

U hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.   
 
Tevens kunt u bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.  

Klachten

 Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.  
 
U hebt tevens altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35 1000 Brussel https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

Wijziging privacyverklaring

FluvAnt  kan de privacyverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde op 30 mei 2018.